Kết nối

Workopens xây dựng môi trường kết nối Nhà tuyển dụng, Ứng viên & Freelance trên chiếc điện thoại.

Kết nối với Ứng viên, Freelance nhanh nhất, dễ dàng nhất, mọi lúc mọi nơi tạo thêm nhiều cơ hội cho tuyển dụng của bạn

Sàn tuyển dụng là nơi bạn dễ dàng đưa các thông tin tuyển dụng để tìm kiếm nhiều hơn các Ứng viên tham gia với bạn

Tìm kiếm thông tin

Cung cấp công cụ timf kiếm, sàn lọc linh động giúp cho bạn nhanh chóng tìm được Ứng viên cần tìm.

Sàn tuyển dụng

Nơi gặp gỡ nhanh nhất giữa Nhà tuyển dụng, Ứng viên và Freelance với vài cú click chuột

Lịch phỏng vấn

Tạo và quản lý lịch phỏng vấn cho các ứng viên tham gia vào tuyển dụng của bạn

Thông báo

Workopens cung cấp các thông tin phù hợp với Nhà tuyển dụng, Ứng viên và Freelancer

WORKOPENS KẾT NỐI NHÀ TUYỂN DỤNG, ỨNG VIÊN VÀ FREELANCE
Workopens tạo ra nền tảng cộng đồng nhằm kết nối Nhà tuyển dụng, Ứng viên và Freelance nhằm tạo nên sự kết hợp mạnh mẻ, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp của các Ứng viên cùng với giá trị của các Freelance đối với doanh nghiệp
Workopens vận hành hoàn toàn trên môi trường mobile giúp cho bạn luôn có thông tin mọi lúc, mọi nơi, giữ vững mối quan hệ với đối tác, làm nền tảng cho sự phát triển của Ứng viên, Freehance và cho chính doanh nghiệp của bạn
Workopens luôn người bạn đồng hành cùa Nhà tuyển dụng, Ứng viên và cả Freelance, luôn luôn tìm kiếm để các bạn có thể kết nối với nhau, tạo thành một team thống nhất để cùng nhau phát triển, xây dựng công ty và sự nghiệp ngày càng vững mạnh.